alt

VEELGESTELDE VRAGEN

AVG en Privacy

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op

Terug naar de FAQ-overzichtspagina

Kunnen de camera’s van BouWatch specifiek (openbare) ruimten buiten beschouwing laten of kunnen deze gemaskeerd worden?

Mobiele camerabeveiligingssystemen van BouWatch zoals de BouWatch GreenLight beschikken over 2 PTZ-camera’s die elk een zichtveld van 60 graden hebben. Als er een beperking van het gezichtsveld nodig is, bijvoorbeeld als de openbare ruimte wordt gefilmd (trottoirs, straten, enz.), wordt deze ruimte digitaal gemaskeerd.

Kunnen de camera’s van BouWatch mensen automatisch onherkenbaar maken?

Het onherkenbaar maken van personen is meestal niet nodig omdat de opnames voor de bewegingsdetectie in gereduceerde resolutiekwaliteit weergegeven worden. Gezichten of zelfs kentekenplaten van auto’s zijn in deze lage resolutie niet herkenbaar zodat het onmogelijk. HD-opnames worden alleen uitgevoerd wanneer er een alarm geactiveerd wordt. Dit is alleen het geval tijdens de vooraf gedefinieerde beveiligingsperiodes – dus buiten de normale werkuren op de beveiligde locatie – of als er een sabotagepoging op de camera zelf wordt gedetecteerd.

Als er gegevens worden opgeslagen: voor welk doel wordt dit dan gedaan?

Video-opnamen met een hoge resolutie worden slechts voor een zeer beperkte tijd opgeslagen in het geval van een terecht alarm. Daar kunnen drie redenen voor zijn: In de eerste plaats de identificatie van de dader door de politie of de recherche. Daarnaast kan een dossier ondersteuning bieden bij het bepalen van de gang van zaken bijvoorbeeld om te voldoen aan de bewijsverplichting voor de verzekering. Ten slotte kan bij technische storingen in het camerabeveiligingssysteem de schade achteraf worden vastgesteld aan de hand van een video-opname.

Wordt er buiten het beveiligde gebied aangegeven dat er sprake is van camerabewaking op het bouwterrein?

Op de grenzen van de bouwwerf wijzen banners op het toezicht op de bouwwerf en op de verantwoordelijke instantie. Daarnaast voorzien wij onze klanten van alle noodzakelijke informatie om te voldoen aan de vereiste transparantie en informatieverplichtingen.

Zijn de camera’s van BouWatch duidelijk zichtbaar?

Onze mobiele camerabeveiligingssystemen zoals de BouWatch GreenLight of de BouWatch Solar zijn met hun hoogte van 6 meter en opvallende waarschuwingsborden aan alle vier de zijden van de vierkante basis (1 m x 1 m) ook op afstand duidelijk zichtbaar. Onze Greenlight is zelfs bij duisternis, vanwege de groene Ledverlichting, duidelijk te zien. En dat is goed nieuws, want zo worden ze niet alleen door de medewerkers in de beveiligde zone opgemerkt, maar werken ze ook nog eens preventief. De grote troef van BouWatch is namelijk de hoge preventieve werking van de beveiligingsoplossingen. Potentiële dieven en inbrekers die onze cameramasten opmerken (en vaak ons logo herkennen), geven hun snode plannen meestal op. Bovendien zijn onze camerasystemen voorzien van de juiste iconografische afbeeldingen.

Werkt BouWatch volgens het camera-monitorprincipe?

Nee, onze meldkamer-operatoren houden de beelden niet continu live in de gaten. De detectie gebeurt via de intelligente software in onze camera’s. Bewegingen worden hierdoor tijdens precies gedefinieerde tijdsperiodes/zones gedetecteerd.  Dus alleen wanneer de camerasystemen een beweging detecteren en een alarmsignaal naar de permanent bemande meldkamer sturen, krijgen onze medewerkers toegang tot het camerabesturingssysteem. Zij analyseren vervolgens de beelden en geven indien nodig instructie aan de politiediensten om ter plaatse gaan.

Kunnen de camera’s van BouWatch op afstand inzoomen en kunnen ze draaien?

De camera’s van onze mobiele beveiligingsmasten kunnen gedraaid worden, maar tijdens de opstelling worden ze vastgezet op een nauwkeurig gedefinieerd detectiegebied, waardoor bijvoorbeeld openbare ruimten worden uitgesloten. De draaifunctie wordt alleen (opnieuw) gebruikt als de camera vanuit de meldkamer opnieuw wordt ingesteld, bijvoorbeeld als reactie op de voortgang van de bouw en de bijbehorende veranderingen in het te beveiligen gebied. Ook de zoomfunctie wordt alleen gebruikt als er een alarm is afgegaan en de interventieteams ter plaatse moeten worden ondersteund.

Kan het belang van de betrokken (gefilmde) personen om niet gefilmd te worden zwaarder wegen dan het belang van de onderneming in de zin van de AVG?

Omdat onze camerabeveiligingssystemen buiten de gebruikelijke werktijden gebruikt worden, worden medewerkers, klanten en dienstverleners op het terrein over het algemeen ook niet gefilmd. Op die manier is er dus geen sprake van belangenverstrengeling. Iedereen die door de camera’s wordt opgemerkt, bevindt zich dus buiten de werkuren en dus onbevoegd op het terrein. Indien er op de beveiligde site bepaalde handelingen en activiteiten nodig zijn tijdens de met de klant gedefinieerde beveiligingstijden, moet de klant dit vooraf melden, zodat de camera-beveiligingsmasten tijdens deze periode niet in gebruik worden genomen.

Filmen de camera’s van BouWatch openbare en vrij toegankelijke ruimtes?

Nee, de camerabeveiligingssystemen van BouWatch worden gebruikt om privéterreinen te beveiligen tegen onbevoegde personen die zich ongeoorloofd toegang willen verschaffen. Er is geen sprake van beveiliging, audio- of video-opname van openbare ruimten. De zichtvelden van de camera zijn zodanig ingesteld dat de openbare ruimtes niet beveiligd worden. Daar waar de camera’s de openbare ruimte toch nog in beeld brengen omdat er geen ander camerastandpunt mogelijk is, wordt het vastgelegde gebied door middel van een maskeringsprocedure onzichtbaar gemaakt.

Is het belang van de klant volgens de AVG voldoende groot om camerabeveiliging te verantwoorden?

Op de bouwwerf dient de objectbeveiliging door BouWatch ter bescherming van de eigendommen van de opdrachtgever. Dit omvat bijvoorbeeld bouwwerfuitrusting, bouwwerffaciliteiten, gereedschap, materiaalopslag, containers en reeds gemonteerde onderdelen. Verdere belangen van de eigenaar zijn, naast de bescherming van zijn eigendom tegen diefstal, de bescherming van toegangsrechten en de bescherming tegen vandalisme en nalatigheid. Deze belangen geven u het recht om een bouwwerfcamera voor camerabeveiliging te installeren in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Dit doel is dan ook schriftelijk vastgelegd als bewijs in de order en ook in het veiligheidscertificaat dat BouWatch aan de klant verstrekt.

Aangaande het recht van de betrokkene volgens de AVG: Worden geïdentificeerde personen op de hoogte gebracht wanneer opnames worden opgeslagen?

De gegevens van de BouWatch monitoringsystemen worden standaard niet permanent opgeslagen en laten technisch gezien geen identificatie van personen toe. De in het kader van de software-gestuurde bewegingsdetectie opgenomen beeldgegevens worden in sterk gereduceerde resolutiekwaliteiten en beeldsnelheden geproduceerd. Gezichten of details zoals kentekenplaten zijn niet herkenbaar. Bovendien worden de gegevens niet bekeken door onze medewerkers en worden ze na 10 dagen automatisch verwijderd. Alleen in het geval van een terecht alarm worden video’s met hoge resolutie geproduceerd om de dader te identificeren. Ook deze worden na 28 dagen volledig uit onze systemen verwijderd.

Voldoet BouWatch aan het “recht om te worden vergeten” binnen een maand na ontvangst van een corresponderend verzoek als gegevens worden doorgegeven aan derden?

BouWatch geeft geen gegevens door aan derden. De enige uitzondering is het doorsturen van een opname naar de politie in geval van een gegrond alarm, mocht er een strafvervolging plaatsvinden. In dat geval worden de desbetreffende verzoeken om verwijdering van gegevens rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten ingediend.

Bestaat er een model voor het beantwoorden van informatieverzoeken?

Ja, BouWatch hanteert sjablonen voor de aanvraag- en verwerkingsprocedures voor gegevensbescherming op basis van de AVG.

Wordt het recht op toegang met naam gedocumenteerd?

Ja, bij BouWatch kennen we elke persoon die toegang heeft tot onze camerabeveiligingssystemen bij naam en toenaam. Zowel intern als bij de klanten. Op deze manier zorgen we ervoor dat onbevoegden de videogegevens niet kunnen bekijken. In principe kunnen de video-opnamen echter door niemand worden bekeken, tenzij er een alarm is afgegaan – zelfs niet bij BouWatch.

Hoe wordt de gegevensbescherming gewaarborgd wanneer externe dienstverleners toegang krijgen tot BouWatch-systemen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden?

Toegang door externe medewerkers is organisatorisch onmogelijk, omdat BouWatch alleen gebruik maakt van eigen medewerkers en geen gebruik maakt van onderaannemers of externe dienstverleners op het gebied van onderhoud. Wij zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de gebruikte camerabeveiligingssystemen in overeenstemming met de contractueel overeengekomen service.

Vindt er een overdracht van de videobeelden plaats? Waar worden ze naartoe gestuurd?

Standaard wordt het door het systeem gemaakte videomateriaal voor de bewegingsdetectie niet verzonden. De gegevens zijn alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van het lokaal geïnstalleerde camerabeveiligingssystemen en wordt na 10 dagen automatisch gewist. Alleen in het geval van een alarm worden de beeldgegevens doorgestuurd naar de centrale. Daar worden ze daar uitsluitend door onze eigen medewerkers bekeken. Ze controleren en bepalen wat het alarm heeft veroorzaakt. In gerechtvaardigde gevallen kan het dossier binnen 21 dagen na de totstandkoming ervan aan de politie worden overhandigd (voor vervolging), op voorwaarde dat er een verzoek is ingediend. De beeldgegevens worden dan permanent verwijderd. De enige uitzondering: Als klanten BouWatch LiveView gebruiken, kunnen ze in het kader van (gegevensbeschermingsvoorschriften) gedurende een beperkte periode toegang krijgen tot de live feed van de camerabeveiligingssystemen. Het videomateriaal wordt niet opgeslagen of op een andere manier overgedragen of gereproduceerd.

Wie heeft er toegang tot de camerabeelden?

Strikt genomen heeft niemand toegang tot de camera-opnames, zelfs niet onze klanten of wijzelf. De video-opnamen die voor de bewegingsdetectie zijn gemaakt, worden alleen lokaal in de camera zelf opgeslagen en worden na 10 dagen automatisch gewist. De enige uitzondering: Als er een alarm wordt geactiveerd, krijgt het beveiligingspersoneel in onze continu bemande meldkamer toegang tot de camerabeelden om te controleren wat het alarm heeft geactiveerd. Ook in dit geval wordt de opname niet permanent opgeslagen, maar maximaal 21 dagen bewaard voor het geval de politie erom vraagt in het kader van een strafrechtelijke vervolging. Na 21 dagen worden deze gegevens ook definitief verwijderd.

Wat zegt de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) over camerabeveiliging?

De basisverordening inzake gegevensbescherming bevat geen expliciete instructies voor het gebruik van beveiligingscamera’s. De AVG regelt echter de behandeling van persoonsgegevens en de opslag en verdere verwerking ervan. Hieruit kunnen de kadervoorwaarden voor camerabeveiliging in overeenstemming met de gegevensbescherming worden afgeleid. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er een zogenaamd “gerechtvaardigd belang” bestaat. Het beveiligen van bouwwerven, leegstaande panden en tal van andere soorten onroerend goed tegen diefstal of vandalisme is een gegrond belang in het kader van de AVG.

Is de camerabeveiliging niet in strijd met de gegevensbescherming?

Nee, camerabeveiliging van uw eigendommen om ze te beschermen tegen diefstal of beschadiging is niet in strijd met de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG). Camerabeveiliging van uw objecten om ze te beschermen tegen diefstal of sabotage is bijna altijd mogelijk als aan de bijbehorende specificaties wordt voldaan. Bij BouWatch zijn we bekend met de randvoorwaarden en weten we welke gevolgen de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft voor de individueel geplande beveiliging van uw eigendommen.

Wat te doen wanneer buurtbewoners het storend vinden?

Hoewel onze meest gebruikte cameramast, de BouWatch GreenLight, standaard is uitgerust met zachte groene ledlampen, kunnen deze indien gewenst nog veel onopvallender worden gemaakt. Optioneel kunnen alle systemen ook worden uitgerust met infraroodschijnwerpers. Als alternatief biedt BouWatch het systeem BouWatch Thermal aan. Het werkt met de modernste warmtebeeldcamera’s en vereist geen extra schijnwerpers.

Werkt BouWatch ook met dummy camera’s?

Nee, BouWatch vertrouwt op de persoonlijke ondersteuning van de verschillende mobiele camerabeveiligingssystemen via een permanent bemande meldkamer. Bij een alarm gaat de operator direct optreden, het proces live op het scherm controleren en ingrijpen via een geïntegreerde luidspreker.

Maken de beveiligingssystemen van BouWatch video’s of foto’s?

Onze hoogontwikkelde beveiligingssystemen zoals de BouWatch GreenLight cameramast maken in principe video’s, maar deze worden niet permanent opgeslagen. Ze worden na 10 dagen automatisch gewist. Bovendien worden deze video’s alleen doorgegeven aan de centrale in geval van een alarm en zijn ze alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van de camera.

Wat betreft de bescherming van personen: Slaat het systeem kenmerken zoals gezichten of kentekenplaten op?

Nee, tijdens technische opnames voor de detectie van opvallende bewegingen worden sterk gereduceerde resolutiekwaliteiten en gereduceerde beeldsnelheden per seconde gebruikt. Dit zorgt voor de snelst mogelijke alarmering met videofrequentie-overdracht. Er kunnen daarbij geen conclusies worden getrokken over de identiteit van de betrokken personen of bijvoorbeeld kentekenplaten van voertuigen.

Worden de camera-opnames permanent opgeslagen?

De videostream die door onze beveiligingssystemen wordt gegenereerd, wordt meestal uitsluitend lokaal in het camerageheugen opgeslagen en wordt na tien dagen automatisch gewist. De gegenereerde video-feed wordt voortdurend door een systeem voor video-inhoudsanalyse gehaald. De gebruikte algoritmen detecteren automatisch opvallende beeldveranderingen. Alleen wanneer er ongewone activiteiten worden gedetecteerd, stuurt het systeem een overeenkomstige opname naar de meldkamer. De opname start vijf seconden voor het alarm wordt geactiveerd en stopt 25 seconden na het einde van de abnormale bewegingen. De beeldgegevens worden in gecodeerde vorm opgeslagen en, indien nodig, maximaal 21 dagen bewaard voor de openbare ordehandhavingsinstanties. Daarna worden ze verwijderd.

Volgen de BouWatch-medewerkers het terrein voortdurend op het scherm?

Nee, want onze camerasystemen zenden geen ononderbroken live-stream uit naar de meldkamer. De permanente beeldanalyse voor de detectie wordt uitgevoerd door de intelligente analysesoftware waarmee onze monitoringsystemen werken. Pas wanneer er een alarm wordt geactiveerd, krijgen onze medewerkers live toegang tot de camera om te controleren wat de oorzaak ervan is. Er is echter geen constante live controle van het beeldmateriaal op de schermen door de medewerkers.

Wie heeft er toegang tot het beeldmateriaal?

Het videomateriaal wordt ter plaatse in de camera opgeslagen en wordt alleen in geval van alarm door de geïntegreerde detectiesoftware naar de meldkamer gestuurd. Alleen getrainde getrainde meldkamer operatoren hebben toegang tot het systeem en verifiëren de opnames op  echt alarm of foutmelding. Als het om een vals alarm gaat, wordt het materiaal gewist. In het geval van een echt alarm worden de beelden doorgestuurd naar de eerder door de klant opgegeven ontvanger – bijvoorbeeld een bewaker of de politie.

Hoelang worden de camerabeelden maximaal bewaard?

De camerabeelden worden volgens de wetgeving maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er sprake is van een nader (justitieel) onderzoek.

Worden de camerabeelden buiten de Europese Economisch Ruimte verwerkt?

De camerabeelden worden alleen binnen België verwerkt.

Hoe kan ik in contact komen met BouWatch als ik vragen heb op het gebied van privacy en AVG?

U kan een mail sturen naar privacy@bouwatch.be. Meer informatie is ook te lezen op de pagina Privacybeleid.